Privé-opnames vennoot vallen onder derdenbeslag

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:640 Privé-opnames die een vennoot doet ten laste van zijn v.o.f. kunnen vallen onder een eerder gelegd derdenbeslag in de zin van art. 475 Rv.  Achtergrond De aanleiding voor deze zaak is vervelend. In 2002 is [betrokkene 1] om het leven gekomen door een misdrijf, gepleegd door [betrokkene 2], een broer van [eiser]. [Verweersters] zijn de […]

Omgaan met vertrouwelijke informatie in een procedure & de bedoeling van de merkhouder bij uitputting

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:641 (i) De rechter heeft op grond van art. 22a lid 3 Rv de bevoegdheid om toegang tot gegevens, waarvan kennisneming de bescherming van een bedrijfsgeheim onevenredig zou schaden, te beperken. Die bevoegdheid kan de rechter ook ambtshalve toepassen als een partij zich erop beroept dat bepaalde gegevens het karakter van een bedrijfsgeheim hebben. (ii) Voor […]

Ongewenstverklaring opheffen. Wanneer is dat mogelijk?

Wat is een ongewenstverklaring precies? Een ongewenstverklaring is een besluit dat u ongewenst vreemdeling in Nederland bent. Dit kan als je je niet rechtmatig in Nederland verblijft en strafbare feiten hebt gepleegd of als je als vreemdeling die onrechtmatig in Nederland verblijft een gevaar vormt voor Nederland. Het gaat dus om een persoon die een ernstig strafbare daad heeft begaan. […]

Verschoningsrecht advocaat over informatie derdengeldenrekening

HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:532 Voor de beantwoording van de vraag of informatie over een derdengeldenrekening van een advocaat onder het verschoningsrecht (ex art. 53a AWR) valt, is beslissend of hem de informatie in zijn hoedanigheid van advocaat is toevertrouwd. Of dat het geval is, is in de eerste plaats aan de advocaat om te beoordelen. Volgens de Hoge Raad […]

De notariële kwaliteitsrekening en uitbetaling aan kopers/verkopers van registergoederen

HR 16 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:588 In deze zaak speelde de vraag of de notaris de op zijn kwaliteitsrekening gehouden (restant)koopsom voor een onroerende zaak moet uitkeren aan de verkoper omdat uit de narecherche bleek dat levering vrij en onbezwaard heeft plaatsgevonden, of aan de koper omdat daarna bleek dat de beoogde overdracht is mislukt door het ontbreken van een titel. […]

Minister heeft in redelijkheid tot algemeenverbindendverklaring van de cao’s kunnen komen

HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:537 De minister kan bepalingen van een cao die gelden voor een, naar zijn oordeel belangrijke, meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen algemeen verbindend verklaren. De Hoge Raad overweegt dat de minister een ruime mate van beleids- en beoordelingsvrijheid toekomt bij de beantwoording van de vraag welke bronnen aan de gegevensverstrekking voor de vaststelling […]

Booking.com bemiddelt bij de totstandkoming van reisovereenkomsten

HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527 De Hoge Raad heeft geoordeeld dat Booking.com bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen. Dat betekent dat Booking.com mogelijk verplicht moet deelnemen aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche. Verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds? Verschillende bedrijven in Nederland zijn verplicht hun werknemers aan te melden bij een bedrijfstakpensioenfonds. Deze verplichting vloeit voort […]

Verzoek om toelating tot schuldsaneringsregeling mogelijk in verzetprocedure

HR 26 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:460 De regel dat alleen om toelating tot de schuldsaneringsregeling mag worden verzocht zolang het faillissement nog niet is uitgesproken, geldt niet in de verzetprocedure. In deze zaak is de schuldenaar failliet verklaard, zonder dat hij is gehoord. Hij stelt verzet in en verzoekt daarbij alsnog tot de schuldsaneringsregeling te worden toegelaten. Rechtbank en hof wijzen […]

Jaarverslag van de Hoge Raad over 2020

Het jaarverslag van de Hoge Raad over 2020 is gepubliceerd. In de algemene inleiding op het jaar verslag memoreert de Hoge Raad dat als gevolg van de gezondheidscrisis de rechtspraak in 2020 met nieuwe dringende vragen werd geconfronteerd, een duidelijke illustratie van de vitale functie die de rechtspraak in de samenleving heeft. Die zaken zijn met voorrang behandeld om de […]