Over niet-toegestane betalingstransacties vanaf een bankrekening

HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:749 De omstandigheid dat betaalopdrachten zijn verleend in de juiste vorm en procedure en dat de betaaldienstverlener de transacties heeft geauthenticeerd, staat niet eraan in de weg dat deze betalingstransacties worden aangemerkt als niet toegestaan. De betaaldienstgebruiker heeft de verplichting om de betaaldienstverlener “onverwijld” in kennis te stellen van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van het […]

Mogelijke precedentwerking vormt geen voldoende belang bij een vordering tot voeging

HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:750 In een mogelijke precedentwerking van een uitspraak is niet reeds een voldoende belang gelegen bij een vordering tot voeging. Dit geldt ook als sprake is van sterk op elkaar gelijkende vorderingen of feitencomplexen tussen deels dezelfde partijen. In dit voegingsincident beantwoordt de Hoge Raad de vraag of Stichting Loterij Incasso voldoende belang heeft om zich […]

Functioneert jouw VvE naar behoren?

Woon je in een appartement? Of ben je van plan binnenkort een appartement te kopen? Dan is de kans groot dat je in aanraking komt met de VvE (Vereniging van Eigenaars). Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat deze vereniging uit alle eigenaren van een appartementencomplex. Deze vereniging is er dan ook om de belangen van de eigenaren te behartigen. […]

Zekerheidstelling voor proceskosten in cassatie

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:651 De Hoge Raad heeft beslist dat zekerheidstelling voor proceskosten alleen mogelijk is in de lopende instantie en dus niet voor onbetaald gebleven proceskosten in eerdere instanties. In deze zaak wijst de Hoge Raad de gevorderde zekerheidstelling voor proceskosten in cassatie toe. In deze zaak had de verweerder in cassatie een incident opgeworpen tot zekerheidstelling voor […]

Rechterswissel tussen pleidooi en uitspraak

Hoge Raad  7 mei 2021 ECLI:NL:HR:2021:700 Ingevolge vaste rechtspraak dienen, ingeval van een rechterswisseling in de periode tussen een mondelinge behandeling en de daaropvolgende uitspraak, partijen daarover voorafgaand aan de uitspraak te worden ingelicht, onder opgave van de reden(en) voor de vervanging en de beoogde uitspraakdatum, en dienen zij in de gelegenheid te worden gesteld een nadere mondelinge behandeling te […]

De aard en ernst van de dringende reden van het ontslag op staande voet

HR 16 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:596 In deze zaak herhaalt de Hoge Raad de maatstaf die geldt bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een dringende reden voor een ontslag op staande voet. Het hof heeft die maatstaf miskend, door een voor de beoordeling van aard en ernst van de dringende reden relevante omstandigheid niet bij zijn beslissing […]

Uitleg van een distributieovereenkomst aan de hand van het Unierecht

HR 30 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:667 (i) Dat bij de uitleg van een distributieovereenkomst door de rechter gebruik wordt gemaakt van een arrest dat deel uitmaakt van het Unierechtelijke mededingingsrecht, kan niet gelijk worden gesteld aan het oordeel dat het Unierechtelijke mededingingsrecht van toepassing is. (ii) Of objectief gezien noodzaak bestaat tot reorganisatie van het volledige distributienet of van een wezenlijk […]