Booking.com bemiddelt bij de totstandkoming van reisovereenkomsten

HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527 De Hoge Raad heeft geoordeeld dat Booking.com bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen. Dat betekent dat Booking.com mogelijk verplicht moet deelnemen aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche. Verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds? Verschillende bedrijven in Nederland zijn verplicht hun werknemers aan te melden bij een bedrijfstakpensioenfonds. Deze verplichting vloeit voort […]

Verzoek om toelating tot schuldsaneringsregeling mogelijk in verzetprocedure

HR 26 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:460 De regel dat alleen om toelating tot de schuldsaneringsregeling mag worden verzocht zolang het faillissement nog niet is uitgesproken, geldt niet in de verzetprocedure. In deze zaak is de schuldenaar failliet verklaard, zonder dat hij is gehoord. Hij stelt verzet in en verzoekt daarbij alsnog tot de schuldsaneringsregeling te worden toegelaten. Rechtbank en hof wijzen […]

Jaarverslag van de Hoge Raad over 2020

Het jaarverslag van de Hoge Raad over 2020 is gepubliceerd. In de algemene inleiding op het jaar verslag memoreert de Hoge Raad dat als gevolg van de gezondheidscrisis de rechtspraak in 2020 met nieuwe dringende vragen werd geconfronteerd, een duidelijke illustratie van de vitale functie die de rechtspraak in de samenleving heeft. Die zaken zijn met voorrang behandeld om de […]

De Wvggz en de strafrechter

HR 9 april 2021 ECLI:NL:HR:2021:534 Indien de rechter ambtshalve toepassing van art. 2.3 lid 1 van de Wet forensische zorg (Wfz) overweegt, dient hij op grond van art. 5:19 lid 2 Wvggz de officier van justitie te verzoeken een zorgmachtiging voor te bereiden. De officier van justitie dient aan een dergelijk verzoek gehoor te geven teneinde de rechter in staat […]

Wat als het rijbewijs ingevorderd is?

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd volgen er een aantal stappen om het weer terug te krijgen. Het is natuurlijk vervelend als je rijbewijs is ingevorderd. Nog vervelender is dat je lang moet wachten om het terug te krijgen. Het kan een keer gebeuren dat je te hard hebt gereden of net iets teveel hebt gedronken en het rijbewijs is ingenomen. […]

Niet-tijdig beslissen leidt niet automatisch tot aansprakelijkheid, ook niet in geval van een inspanningsverplichting

HR 5 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:339 (eiseres/Venray) In een overeenkomst tussen een gemeente en een ontwikkelaar stond een inspanningsverplichting voor de gemeente om binnen de wettelijke beslistermijnen een bouwvergunning af te handelen. Op grond van onrechtmatige daad is een overheid niet zonder meer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een overschrijding van die termijnen: daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig. Het hof […]

Kansschade kan ook worden toegewezen als de mogelijkheid op een beter resultaat afhankelijk was van het eigen gedrag van de benadeelde

HR 26 maart 2021, ECLI:NL:HR:2010:461 Het is ook mogelijk kansschade vast te stellen indien het van het gedrag van de benadeelde partij afhankelijk was geweest of de kans op een beter resultaat zich zou hebben verwezenlijkt in de hypothetische situatie waarin de aansprakelijke partij haar die kans niet zou hebben onthouden. De casus en de vordering ISG is met COB […]

Welke eisen gelden bij vordering tot naleving van cao door werknemersorganisatie?

HR 19 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:413 Kan toewijzing van een vordering van een werknemersorganisatie (zoals FNV) jegens een werknemer tot nakoming van cao-verplichtingen alleen betrekking hebben op werknemers die daarop aanspraak kunnen en willen maken? De Hoge Raad beantwoordt deze vraag in dit arrest. Achtergrond Deze procedure gaat tussen FNV en een (onder)aannemingsbedrijf dat onder meer actief is in de pluimveeverwerkende […]

Processuele verwikkelingen (devolutieve werking en tegenbewijs) in een merkenrechtelijke zaak

HR 19 maart 2021 ECLI:NL:HR:2021:417 De partij die (alleen) in eerste aanleg een bewijsaanbod doet, moet, als zij de stellingen van de wederpartij voldoende heeft betwist, gelet op de devolutieve werking in hoger beroep worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. De merkenrechtelijke component van deze zaak ziet (onder andere) op de uitputting van een Uniemerk, specifiek in het kader […]